W związku z przebudową centrum logistycznego FAIE mogą wystąpić opóźnienia w dostawie do 14 dni !

REGULAMIN

Ogólne Warunki Handlowe FAIE

Stan na styczeń 2017 r.

Płatność

Akceptowane są następujące metody płatności: karta kredytowa, PayPal, szybki przelew, eps, zapłata gotówką z góry. Płatności należy uiszczać bez odliczeń i obciążeń kosztami. Płatności na rzecz firmy FAIE winny być realizowane ze skutkiem zwalniającym ze zobowiązania wyłącz nie na jedno z podanych na fakturze kont bankowych. W przypadku przekroczenia terminu płatności, zwłoki w przyjęciu i utraty terminu firmie FAIE przysługuje roszczenie o zwrot kosztów upomnienia i bankowych odsetek za zwłokę oraz kosztów inkasa w przypadku przeniesienia należności na instytucję finansową oraz kosztów sądowych i reprezentacji sądowej w przypadku dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Roszczenia gwarancyjne dochodzone przez klienta nie uprawniają go do zatrzymania ustalonych płatności. Ceny podane w naszych materiałach reklamowych są cenami netto lub brutto, jednak nie obejmują kosztów wysyłki. Nasze ceny są niewiążące i nieskartelizowane.

 

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Zastrzegamy sobie prawo własności rzeczy dostarczonych przez nas do klienta do momentu całkowitej zapłaty naszych roszczeń wynikających z danej transakcji. W przypadku, gdy klient popadnie w zwłokę lub stanie się niewypłacalny, przysługuje nam prawo do żądania wydania rzeczy stanowiącej naszą własność. Kupujący przyznaje nam niniejszym nieodwołalne prawo do wejścia w tym celu do zajmowanych przez siebie pomieszczeń lub na swoją nieruchomość oraz do demontażu i odbioru dostarczonego towaru. Ponadto kupujący składa niniejszym oświadczenie o gotowości do nieodpłatnego zwrócenia nam towarów stanowiących naszą własność. Dochodzenie roszczeń wynikających z zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej nie oznacza całkowitego odstąpienia od umowy. Przysługuje nam prawo dowolnego zbycia przedmiotu transakcji kupna, przy czym przychód z tego tytułu zaliczony zostanie w poczet należności z tytułu nieuiszczenia ceny zakupu.

 

Dostawa

Dostawa odbywa się na warunkach wyszczególnionych w Internecie lub w innych materiałach reklamowych FAIE. Ww. zapis dotyczy ryczałtu za fracht, określonych miejsc, do których dostawy realizowane są na koszt dostawcy. Opakowanie jest darmowe z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczne jest zastosowanie opakowania specjalnego, np. pojemnika itd.
Terminy dostaw są zawsze niewiążące, chyba że jednoznacznie ustalono konkretny termin. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się wraz z wejściem w życie zlecenia, jednakże nie przed uiszczeniem płatności z góry lub wydaniem ustalonych środków płatniczych. W przypadku uzgodnionej zmiany zlecenia firma FAIE uprawniona jest do ustalenia nowego terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie opóźnienia dostaw. W takim przypadku kupujący zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy kupna oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Dostawcy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i w zakresie formy w ciągu biegu terminu dostawy, jeśli nie spowodują one diametralnej zmiany przedmiotu umowy kupna ani jego wyglądu.

 

Pouczenie o odstąpieniu

Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 30 dni w formie pisemnej (np. listownie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej) lub – jeśli przedmiot transakcji zostanie przekazany przed upływem terminu – w trybie zwrotu dostarczonej rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu należ przesłać w formie pisemnej na adres:
FAIE Handelsgesellschaft mbH, Handelsstraße 9, A-4844 Regau lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] Zobowiązania w zakresie zwrotu płatności muszą być realizowane w stosownym terminie. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia znajdują się na stronie prawo do odstąpienia w ciągu 30 dni

 

Zwrot i wymiana

Kupujący uprawniony jest do wymiany lub odesłania nieużywanego towaru w ciągu 30 dni, pod warunkiem odesłania go w stanie nie budzącym zastrzeżeń i w oryginalnym opakowaniu. Zwroty produktów audio i wideo przyjmowane są tylko pod warunkiem zachowania nieotwartego opakowania zewnętrznego. Należy unikać uszkodzenia i zabrudzenia towaru. Z powyższej możliwości wymiany lub odesłania wyłączone są towary używane, zamówienia specjalne, towary na wymiar, towary wydawane w ramach akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz towary, które nie widnieją w katalogu. Towary z datą przydatności do spożycia (np. karma dla zwierząt) oraz artykuły higieniczne lub medyczne, np. kremy, środki czystości, cewniki, igły/wenflony, … Odsyłki muszą trafić do nas w trybie zwolnionym z opłaty pocztowej, w przeciwnym razie nie będzie możliwe przeprowadzenie opracowania przesyłki zwrotnej. W przypadku ewentualnej konieczności czyszczenia lub ponownego przygotowania zwracanego towaru do sprzedaży zastrzegamy sobie prawo do potrącenia od kwoty zapłaconej lub podlegającej zwrotowi równowartości maksymalnie 10% wartości towaru, jednak nie mniej, niż 15 Euro.

 

Odpowiedzialność za produkt

Nasza odpowiedzialność za produkt jest wyłączona, chyba że w poszczególnych przypadkach nie jest możliwe zwolnienie z takiej odpowiedzialności na mocy przepisów ustawowych. Kupujący zobowiązuje się do pełnego poinformowania wszystkich osób, którym umożliwi korzystanie z produktu lub którym odsprzeda produkt, o treści wydanej i znanej mu instrukcji obsługi, przepisów bezpieczeństwa i o ostrzeżeniach przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania oraz zobowiąże ww. osoby do przestrzegania tego zobowiązania. Zlecający oświadcza jednoznacznie, że zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych, chyba że szkoda została przez nas wyrządzona umyślnie.

 

Gwarancja/rękojmia

Na każdy dostarczany przez nas towar udzielamy dwuletniej gwarancji od dnia dostawy (od daty przejęcia towaru). Obowiązywanie innych okresów gwarancyjnych udzielanych przez producentów pozostaje nienaruszone. Okres ustawowej rękojmi w zakresie baterii i akumulatorów wynosi 6 miesięcy.

Roszczenie gwarancyjne przysługuje pod warunkiem sprawdzenia i uznania reklamowanego towaru przez zakład producenta. Przyczyną nieuznania roszczenia gwarancyjnego jest nieprawidłowe użytkowanie. Gwarantuje się, że w momencie przekazania towar będzie miał jakość uprzednio umówioną lub będzie wolny od wad. Powyższe oznacza, że towar będzie zdatny do użytkowania gwarantowanego umową lub będzie zdatny do użytkowania zwyczajowego oraz będzie miał jakość, która jest uznawana za standardową w przypadku przedmiotów tego samego rodzaju i której klient może oczekiwać od nas lub od producenta zgodnie z rodzajem rzeczy lub zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią.W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi klient ponosi koszty dostarczenia towaru do nas i odesłania go.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do uprzedniego wyjaśnienia z producentem sposobu realizacji roszczenia gwarancyjnego lub do samodzielnego podjęcia decyzji w tym zakresie. FAIE Handels GesmbH podejmuje decyzję o formie realizacji roszczenia gwarancyjnego dla konkretnych przypadków i w zależności od opłacalności dokonuje naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy. (np. koszty naprawy i wysyłki muszą byś współmierne do właściwej ceny sprzedaży).Części oryginalne/pasuje do - Artykuł:Zwracamy uwagę na fakt, że artykuły z oznaczeniem „pasują do…“, nie są częściami oryginalnymi.

 

Ochrona danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie dla celów realizacji transakcji i utrzymania relacji z klientami. Dane naszych klientów przekazywane są wybranym przedsiębiorstwom w sporadycznych przypadkach wyłącznie dla celów badania zdolności kredytowej. Poza powyższym dane nie są przekazywane osobom trzecim!
Wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie drogą mailową informacji o ciekawych ofertach. W każdej chwili są Państwo uprawnieni do wycofania zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych dla celów reklamowych. W tym celu prosimy o przesłanie nam stosownego oświadczenia pocztą, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

 

Materiały reklamowe

Okres obowiązywania materiałów reklamowych widnieje na wydruku danego materiału reklamowego. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz do wysyłki towarów ze zmianami uwarunkowanymi technicznie również podczas obowiązywania materiałów reklamowych. Zdjęcia prezentowane w katalogach nie są wiążące. Dopuszczalne są zmiany specyficzne dla danego dostawcy. Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia pomyłek i błędów drukarskich we wszystkich materiałach reklamowych i naszych sklepach online.

 

Informacje dotyczące zawierania umów online

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz jest niewiążącym katalogiem online. Klikając przycisk „Kup teraz”, składają Państwo wiążące zamówienie na przedmioty znajdujące się w koszyku. Potwierdzenie złożenia przez Państwa zamówienia następuje wraz jego przyjęciem bezpośrednio po wysłaniu za pośrednictwem wysłanej automatycznie wiadomości e-mail.  FAIE HandelsgesmbH jest uprawniona do przyjęcia tego zamówienia w stosownym terminie. Umowa zostaje zawarta dopiero w momencie przyjęcia zamówienia. FAIE jest tym samym uprawniona do odrzucania zamówień użytkowników. Do momentu faktycznej wysyłki towaru i wystawienia oryginału faktury FAIE zastrzega sobie prawo do anulowania umowy sprzedaży. W przypadku skorzystania przez nas z tego prawa płatności dokonane przez Państwa zostaną bezzwłocznie zwrócone. Zwrot następuje z reguły za pośrednictwem medium wybranego przez Państwa podczas dokonywania płatności.

 

Miejsce wykonania umowy i właściwość miejscowa sądu

Miejscem wykonania umowy i sądem właściwym miejscowo jest A-4844 Regau. Obowiązuje wyłącznie prawo austriackie.

 

Internetowe rozstrzyganie sporów

Zwracamy naszym klientom uwagę na fakt, że Komisja Europejska uruchomiła platformę online umożliwiającą rozwiązywanie sporów w trybie online, tzw. „Internetowe rozstrzyganie sporów”. Za pośrednictwem tej platformy mają Państwo możliwość wyjaśnienia zakupów dokonanych online w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód. Stworzeniu tej platformy przyświecał cel zapewnienia większego bezpieczeństwa w ramach transakcji online zawieranych z podmiotami zagranicznymi, a ponadto umożliwienia szybkiego i taniego sposobu wyjaśnienia przypadków towarów uszkodzonych lub zagubionych.


Link do tej platformy znajduje się tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Platforma dostępna jest w 23 językach (również po polsku).

 

Ten Sklep wysyła tylko na terenie Polski

Ostatnio oglądane
Rabat 10% teraz dla Ciebie!
Zapisz się teraz na newsletter FAIE bezpłatnie i bez zobowiązań i otrzymaj 10% rabatu!
×